Domain Suspended

Tên miền sieuthihoanggia.com.vn bị tạm ngừng vì chủ thể của tên miền chưa cung cấp bản khai đăng ký tên miền. (*)
Để tiếp tục sử dụng tên miền, chủ thể của tên miền cần liên hệ với nhà đăng ký tên miền để nộp bản khai đăng ký tên miền.
(*): Nếu đã nộp bản khai, tên miền đang trong giai đoạn chờ khôi phục trên hệ thống.

Domain name sieuthihoanggia.com.vn is suspended because owner domain have not uploaded the affidavit domain name registration (*)
To using this domain name, the owner have to contact with the current registrar to upload the affidavit domain registration.
(*): If the affidavit domain name registration has been uploaded, the domain is being in the restoring process.